تعبیر خواب فصل بهار

تعبیر خواب فصل بهار چیست؟
اگر ببینی فصل بهار است و هوا نامعتدل می‌باشد، طوریکه که از سرما و گرما مردم دچار رنج و ضرر شده‌اند، یـعـنـی پادشاه به مردم آنجا رنج و ضرر و زیان می‌رساند.

تعبیر خواب دنبه یا پیه

تعبیر خواب دنبه یا پیه چیست؟ دیدن دنبه در خواب چه معنایی دارد؟
تاویل دیدن دنبه، پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با آرامش و بدون ناراحتی و نگرانی، مصرف شود. اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید، تعبیرش پول زیاد است.