تعبیر خواب قارچ یا سماروغ یا جوزبویا

تعبیر خواب قارچ یا سماروغ چیست؟ دیدن قارچ به خواب، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد.

تعبیر خواب جو و گندم

تعبیر خواب جو و گندم چیست؟ جو نيز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باريتعالي است. چنان چه در خواب ببينيد جو داريد، به هر ميزان و مقدار که باشد نيکو است زيرا مي گويد که نعمت و برکت مي يابيد و خير به شما مي رسد.

تعبیر خواب مزۀ تلخ یا تلخی

تعبیر خواب مزه تلخ یا تلخی چیست؟ تلخی در خواب چه معنایی دارد؟
چنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است. اگر غذائی که می‌خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می‌شوید.

تعبیر خواب طنبور یا تنبور

طنبور(تنبور) چیست؟ تعبیر خواب طنبور (تنبور) چیست؟ طنبور یکی از آلات مهتز است از ذوات الاوتار. صاحب نفایس الفنون گوید: طنبور همان است که اکنون به کمانچه مشهور است.

تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق چیست؟
اگر بیننده خواب دید که برق را از هوا یا از ابر گرفت، کاری انجام می دهد که خیر او در آن کار است و اگر همراه برق، بادی آرام هم می وزید، نشانه فراوانی نعمت در آن سال است.

تعبیر خواب دام و تله

تعبیر خواب دام و تله چیست؟
اگر کسی تله ای دید که ندانست به چه کسی تعلق دارد، با مشکلی رو به رو می شود. اگر رشته دام را در دست داشت، رشته کاری به دستش می افتد که به صلاح کسی نیست.

تعبیر خواب حقنه کردن یا تنقیه کردن

تعبیر خواب تنقیه کردن یا حقنه کردن چیست؟
اگر کسی خواب دید او را تنقیه می کنند، بیماری دارد که رو به بهبودی است و ا گر کسی را تنقیه می کرد، از جانب او به آن شخص، سود و منفعت می رسد.