تعبیر خواب بدن و جسم و اعضای بدن

تعبیر خواب بدن و جسم و اعضای بدن چیست؟ اگر بدن کسی را لخت ببینید، برای او کسالت و اندوه حاصل می شود. اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و استخوانی داشته باشد، دچار تنگی معاش خواهد شد و چنانچه فربه و چاق باشد، وسعت رزق می یابد.

تعبیر خواب قارچ یا سماروغ یا جوزبویا

تعبیر خواب قارچ یا سماروغ چیست؟ دیدن قارچ به خواب، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد.