تعبیر خواب آبادی و روستا (ده)

دیدن ده و روستا در خواب

آبادی دو مفهوم را تداعی می‌کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا.

در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائی هستيم و يا به بناي ساختمانی مشغوليم، دو صورت دارد. اگر آن جا که در خواب ديده‌ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گويای بيهودگی کار ما است و خواب ما می گويد عملی کاملا بی ثمر انجام می‌دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامی است.

اگر زمينی را که احساس می‌کنيد به خودتان تعلق دارد می‌سازيد و آباد می‌کنيد، بخصوص اگر در آن کشت می‌نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن می‌گويد. چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور ديگر انجام می‌دهيد که سود بخش است و به گفته ابن سيرين خير و فايده نصيب شما می‌شود.

اتفاق می‌افتد که در خواب می‌بينيد بناي آباد ساخته شده‌ای ناگهان فرو ريخت و ويران شد. اين نشان آن است که به اهل آن جايگاه آسيبی وارد می‌آيد و مصيبتی می‌رسد.

چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنيد که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنيد به همان نسبت که آبادی ديده‌ايد بهره‌مند و کامياب می‌شويد و خلاف اين نيز صادق است يعنی اگر جاي آبادی را ويران مشاهده کنيد و خودتان در آن ويرانی باشيد انتظار يک خسارت يا زيان را داشته باشيد،

از امام جعفر صادق (ع) نقل است که ديدن آبادی نشانی از گشايش کارهای بسته است. به نوشته نفايس الفنون اگر خود را در ده يا روستا شهرستانی آباد ببينيد امنيت و آرامش می‌يابيد. چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است.

ورود یا خروج از روستا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روستا بیرون آمده‌ای، تعبیرش خوب است. اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و فتنه در امان می‌مانی . اگر در خواب ببینی وارد روستا شده‌ای، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی از شهر به روستا آمده‌ای، تعبیرش این است که از بلا و فتنه در امان نمی‌مانی و کار تو رو به راه نمی‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از شهری خراب و ویران، وارد روستایی آباد شده‌ای، تعبیرش خیر و برکت و عزت و خوشبختی می‌باشد ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش شر و بدبختی است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در روستای ناآشنا و ناشناسی هستی، تعبیرش خیر و نیکی می‌باشد، ولی اگر آشنا بود، تعبیرش بد است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روستایی را به تو داده‌اند که تا به حال آن را ندیده‌ای و تو هم صاحب آن شده‌ای، یـعـنـی به اندازه آبادانی آنجا به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، تعبیرش خوب نمی‌باشد.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *