تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب

دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن آب در خواب نشان‌دهنده­ی حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می‌کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد.

آب همچنین نمایانگر توان بالقوه­‌ی ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می‌تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب بر فراز آب رفتن

ابن سیرین گوید: اگر بيند كه بر فراز آب همى‌­رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك وی.

 

تعبیر خواب آب خوردن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می­خورید در جشنی عشرت‌آور و عیش‌آمیز شرکت می‌­کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌­برید.

اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌­نوشد مجذوب کاری می‌­شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می­‌تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل‌آلود و کثیف باشد زحمت.

نوشیدن آب خنک در خواب به معنی خوشبخت شدن است. اگر کسی ببیند که از دریا، آب گوارا می­خورد، تعبیرش این است که به قدر آن، از پادشاه یا شخص بزرگی مال و نعمت می­یابد و اگر ببیند که همه آب دریا را خورد، تعبیرش این است که پادشاهی یا قدرت بر همه جهان را در دست بگیرد و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، چون آب روشن و صافی را خورده است. نوشیدن آب زلال از دست کسی که او را نمی­شناسید، نشانه این است که از غریبه ای به شما سودی خواهد رسید. اگر در آب خس و خاشاکی دیده شد، شخصی که به ظاهر مصلح است اما در باطن خائن، خطری را برای بیننده خواب خواهد داشت. محمد ابن سیرین می­گوید: اگر ببیند که از آب صاف گوارایی بسیار می­خورد، دلیل کند که عمرش دراز باشد و معشیت وی خوش می­گردد.

ابراهیم کرمانی می­گوید: اگر ببیند که آب صافی را در پیاله، مانند سگی می­خورد دلیل کند که زندگانی اش به عیش و عشرت می­گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه به او خواهد رسید، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند. نوشیدن آب گرم در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری یا سختی یا آزار است که باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید، در حق کسی ستم می­کنید. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.

 

دیدن آب گرم در خواب

كرمانى گويد: اگر بيند كه آب گرم همى­خورد، دليل بود كه بيمارى و رنج كشد. اگر بيند بر وى آب گرم همى ريختند، چنان كه او را خبر نباشد، دليل كند كه بيمار شود يا غمى سخت بدو رسد و اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود و اگر بيند كه آب به جام برداشت، دليل كند كه بر مال و زندگى فريفته شود و اگر بيند كه در كاسه‌ى آبگينه به زن خويش آب داد، و كاسه‌ى آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده‌اند و آب كه در كاسه‌ى آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادر بود.

مطیعی تهرانی می‌گویدآب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می­دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می­آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می­شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.

 

تعبیر خواب آب فراوان و کمبود آب

جابر مغربى گويد: آب‌ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‌هاى بسيار ديد كه به زمين خورد، دليل كند كه مردمان عامه آن سال را سلامت و عافيت بود.

 

آبیاری باغ 

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوى‌ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاى نيك و پسنديده.

تعبير خواب آب به روايت امام جعفر صادق (ع)

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشد:

یقين – قوت – کار صعب و دشوار – همدم و هم صحبت کسي شدن – در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب آب حضرت دانیال نبی )ع)

اگر ببيند باغ و کشتزارها از جويها و رودها آب مي­دهد تعبيرش آنست که به مال دست مي­يابد و از غصه و اندوه رها ميشود.  

اگر ببيند به مردم آب ميدهد بر دينداري و ديانت و کارهاي نيکو و پسنديده دلالت دارد.
اگر ببيند تن به آب سپرده و سالم است به کارهاي مهم مشغول ميشود و شغل­هاي شايسته پيدا ميکند به مرحله اي چون رياست و سروري ميرسد و سخنش پذيرفته ميشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد. آب دلیل بر عمر بیننده است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند، مخصوصا اگر دستش را در آن آب فرو ببرد. تعبیر آب راکد و بی‌حرکت ضعیف‌تر از آب روان است. بنا بر نظر پاره‌ای از معبران اگر آب چشمه راکد و بی‌حرکت باشد دلیل برخیر و درستی دین است و اگر روان باشد دلیل بر رنج و اندوه است.

 

تاثیر کیفیت آب در تعبیر آن

برايت مى‌گويد: ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است.

 

بهترین نوع آب در خواب چیست؟

مطیعی تهرانی می‌گوید: دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می­شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می­داریم.

آب راکد

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می­گیرند. موج ستمی است که برشما وارد می­آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می­رسید.

آب صاف

آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است.

آب سیال و روان

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می­گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می­یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می­گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می­آورید و بهره مند می­شوید.

 

تعبیر خواب آب ریخته شده

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می­شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی­خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می­آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می­گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

 

تعبیر خواب ظرف پر از آب

مطیعی تهرانی: کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می­تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می­کنید و نعمتی را از دست می­دهید.

 

دیدن آب زلال و تمیز در خواب

علامه مجلسی ( ره ) گوید: بسیار برایم پیش­آمده که در خواب آب زلال و تمیز دیدم و دانش جدیدی کسب کردم. دیدن آب زلال و تمیز در خواب نشان دهنده به دست آوردن آگاهی ها و علوم جدید است.

  لوک اویتنهاو می­گوید:دیدن آب زلال در خواب نشانه شفافیت است به این دلیل که این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتواند از آن بعنوان یک ایینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده­ خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است. تعبیر آب زلال شادمانی و نشاط است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب زلال در خواب نشانه پیروزی و خوشبختی است.

 

تعبیر خواب آب چشمه

آبی که از زمین می جوشد، به معنی رسیدن یک خوشحالی غیرمنتظره است.   

 

تعبیر خواب آب خروشان

دیدن موج درخواب سختی، رنج و کارهای خطر آفرین است که برشما وارد می­آید. ولی چنانچه موجی برخواست و شما را ازجای کند و به ساحل افکند، پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. آب روان ولی زیاد و خروشان مشروط براینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن، نشانه قدرتی است که با آن رو برو می­شوید. اگر درون چنین آبی غوطه ور بودید، با شخصی قوی، دست و پنجه نرم می­کنید که احتمالا زیانی به شما نمی­رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می­گیرد.

 

تعبیر خواب آب رودخانه

اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روان است عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس رهایی می­یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل نوشیدید و آن آب کثیف بود، مال و بهره است که از طریق نامشروع و نادرست نصیب شما می­گردد و آب روشن ثروتی است که از راه پسندیده به دست می­آورید. اگر بیننده خواب، آب جاری دید که باید از آن عبور می­کرد، و به ناگاه پلی یا راهی بر روی آب دید، مشکلات را به سلامت پشت سرمی­گذارد.

 

تعبیر خواب نوشیدن آب از لیوان یا کاسه

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می­خورید در جشنی شاد آور شرکت می­کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می­برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می­نوشد مجذوب کاری می­شوید که فکر می­کنید انجام آن به سود شما می­تواند باشد.

تعبیر خواب آب شور: محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که از آب شور بسیار می­خورد، تعبیرش این است که عمرش کوتاه و معشیت وی بد خواهد بود.

تعبیر خواب آب کوزه: تعبیر دیدن کوزه یا سفال پر از آب درخواب، دوستی مهربان است. اگر کوزه­ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی مهربان، ناسپاسی می­کنید و نعمتی را از دست می­دهید.

 


تعبیر خواب قایقرانی در آب‌ های تیره

اگر خواب دیدید کـه بر روی آب‌هاي تیره قایقرانی می کنید، پس قرار اسـت با مشکلات بزرگی درزندگی روبه‌رو شوید. این مشکلات شـما را ملزم میکنند کـه نهایت توجه و دقت‌تان رابه کار ببندید و کمی در پیدا کردن راه حل مشکلات با دشواری مواجه خواهید شد. این مشکلات میتوانند شخصی یا بـه کارتان مربوط باشند اما در هردو صورت باید هر چـه سریع تر بـه آن‌ها بپردازید.

 

تعبیر خواب قایقی در آب ‌های کم عمق

اگر خواب قایقی را در آب هاي کم عمق دیدید پس این خواب نشان دهنده‌ي دردسرهایی اسـت کـه در زندگی با آن‌ها مواجه هستید. اگر قایق‌تان زمین زیر آب را بخراشد، در آن صورت این نشانه‌ي خوبی اسـت از احساسی کـه اکنون دارید.

 

تعبیر خواب قایقی پر از آب

اگر خواب قایقی پر از آب دیدید، این خواب نشانگر چیز مثبتی اسـت کـه قرار اسـت برای‌تان اتفاق بیفتد. آب سمبل پول اسـت و ممکن اسـت حتی یک معامله‌ي مالی سودآور و خوب در آینده‌اي نزدیک نصیب‌تان بشود. امور مالی برای شـما دغدغه‌اي نخواهد داشت و شـما قادر خواهید بود بر روی سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز کنید.

 

تعبیر خواب ورزش کردن درون آب

اگر خواب دیدید در داخل آب مشغول ورزش کردن هستید، در آن صورت این خواب نشان دهنده‌ي پیشرفت در زندگی عشقی‌تان اسـت.

اوضاع شروع بـه بهتر شدن خواهد کرد، و اگر مشکلاتی جدی پیش نیاید بـه علایق مشترکی با شریک عشقی خود دست پیدا خواهید کرد. اگر شریک عشقی ندارید پس این خواب نشانه‌ي بارقه‌ي امید و موفقیتی اسـت کـه در آینده مشاهده خواهید کرد.

 

تعبیر خواب آب ریختن روی کسی

اگر در خواب روی کسی آب می‌ریختید، این نشانه‌ي اتفاقی شرم آور خواهد بود کـه برای‌تان اتفاق می‌افتد. جلوی این اتفاق را نمی توانید بگیرید و وادار خواهید بود با آن مواجه شوید هر چـه باشد! اما خیلی نگران نباشید، چون هر اتفاقی بیفتد، اثر طولانی مدتی بر زندگیتان نخواهد گذاشت.

 

تعبیر خواب نوشیدن آب

خواب نوشیدن آب – بسته بـه این‌کـه چـه نوع آب می­نوشید – می­تواند معانی مختلفی داشته باشد. اگر در حال نوشیدن آبی کثیف و آلوده بودید این خواب سمبل و نشانه‌ي احساسی اسـت کـه نسبت بـه خودتان دارید.

 

تعبیر خواب حمام کردن در آب

اگر خواب دیدید در آب حمام میکنید، این خواب نشانگر موفقیت در امور طاقت‌فرسای طولانی مدت در زندگیتان اسـت. قادر خواهید بود از آسیب دیدن توسط کسیکه برای بـه دردسر انداختن شـما نقشه کشیده اسـت پیش­گیری کنید.

 

تعبیر خواب خاموش کردن آتش با آب

اگر خواب دیدید با ریختن آب آتشی را خاموش کردید، در آن صورت این خواب شـما نشان‌ دهنده‌ي مشکلاتی اسـت کـه وادار خواهید شد در زندگی با آن‌ها بجنگید. این مشکلات جدی خواهند بودو باید در اسرع وقت بـه آن‌ها بپردازید.

 

تعبیر خواب تمساح در آب

اگر در خواب تمساحی را درون آب دیدید، در آن صورت این خواب نشانه‌ي شخصیتی نا مطمئن اسـت. زمان زیادی طول میکشد کـه تصمیمی بگیرید و نمیتوانید تصمیم بگیرید چـه کاری انجام بدهید بـه خصوص هنگامی­که تحت فشار هستید. شـما باید دست از وسواس فکری بردارید و روی غریزه‌ي شهودی خود تمرکز کنید.

 

تعبیر خواب ترسیدن از آب

اگر خواب دیدید کـه از آب می­ترسید، در آن صورت این خواب نشانه‌ي گناه و تقصیری اسـت کـه درباره‌ي کاری کـه انجام داده‌اید احساس می­کنید. شـما فکر می کردید کـه آن کار مثبت از آب در خواهد آمد اما نهایتا باعث آسيب بـه کسی یا باعث آسیب شده اسـت و حالا شـما احساس تقصیر می­کنید.

 

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیت و کمیتی است. بهترین نوع آب در خواب، آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی، روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده‌ی خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم. آب راکد و تاریک، اندوه است و غصه، و آب لجن‌آلود، ابتلاست، ابتلا به امور دست‌وپاگیر که زحمت و گرفتاری به وجود می‌آورند و آرامش را از انسان می‌گیرند. موج، ستمی است که بر شما وارد می‌آید همراه با غصه و نگرانی، ولی چنانچه موجی برخاست و شما را از جای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می‌رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی و عمر دراز است و این بهتر می‌شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی، روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می‌گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن، نشان قدرتی است که با آن روبرو می‌شوید و با آن رویارو قرار می‌گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه‌ور باشید با زورمندی دست و پنجه نرم می‌کنید که احتمالا زیانی به شما نمی‌رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می‌کند و می‌گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد: یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف، پول، مال و بهره است که از طریق نامشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می‌آورید و بهره‌مند می‌شوید.

 

اگر بر زمین، آب ریخته شود و جمع شده باشد به طوری که بدون آلوده شدن پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید. اگر در حالت خواب، اکراه داشتید و نمی‌خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست‌وپاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می‌گیرد که در پایان، بی‌ضرر یا کم‌ضرر است . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه، آب می‌خورید، در جشنی عشرت‌آور و عیش‌آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته‌ی آینده باشید. چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب، کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می‌دارید یا به یکی از بستگان بلافصل خود آسیب وارد می‌آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می‌شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه‌ی بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب، فتنه‌انگیزی است. سماور پر از آب جوش، همسر بدخلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب، دوست مهربان است و این دوست می‌تواند یک زن باشد. اگر کوزه‌ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می‌کنید و نعمتی را از دست می‌دهید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌نوشد مجذوب کاری می‌شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می‌تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل‌آلود و کثیف باشد زحمت است.

 

آب خوردن در خواب (خوردن آب چاه، جوی، دریا و رود)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقدار زیادی آب پاک و گوارا خورده‌ای، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود و زندگی و معیشت تو به خوبی می‌گذرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خانه‌ی تو خم پرآبی وجود دارد و تو هم از آن می‌خوری، یعنی مال و اموال بسیاری به دست می‌آوری و در راه خوب و نیک هزینه می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیاله، آب می‌خوری، یعنی با «کنیزکی» به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یعنی زن می‌گیری و مال و اموال به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مانند سگ، مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یعنی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری و فتنه می‌شوی، به طوری که مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک‌اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب شور خورده‌ای یعنی عمر تو کوتاه می‌شود و زندگی تو به خوبی نمی‌گذرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب حوض، تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

اگر ببینی که آب گرم می‌خوری، یعنی بیمار می‌شوی و رنج می‌کشی.

 

آب دادن یا سقائی و مشک آب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سقا، مرد دیندار و باایمان می‌باشد.

اگر در خواب ببینی سقائی می‌کنی و به مردم آب می‌دهی، تعبیرش این است که به مردم خوبی و نیکی می‌کنی. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر آب دادن به مردم، دین و دیانت و انجام کارهای پسندیده است. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی مجانی و رایگان به مردم آب می‌دهی، یعنی در دنیا و آخرت به مردم خیر و نیکی می‌کنی و جاهای خراب و ویران را آباد خواهی کرد. جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی سقا هستی و بدون طمع سقائی می‌کنی، یـعـنـی مشغول امور آخرت می‌شوی، ولی اگر ببینی مشک تو پر از آب می‌باشد و به کسی نمی‌دهی، یعنی مال و اموال جمع می‌کنی ولی از آن خیری نمی‌بینی.

 

فرو رفتن در آب (غرق شدن، شنا و غواصی در رود و دریا)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یعنی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند (مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید). اگر ببینی با لباس و بدنی پوشیده وارد آب صاف و شفافی شده‌ای، تعبیرش قوت دین و ایمان و توکل بر خداوند متعال و همچنین استقامت در کارها می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که در آب افتاده‌ای، یعنی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب تو را فرو برده و دوباره بالا آورده است، یعنی کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرو رفتن در آب عبارتند از: یقین، قوت، کار سخت و دشوار، دوستی و همنشینی، کار کردن برای رئیس شهر.

 

جاری شدن آب (خواب باران و سیل)

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال، فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بیداری، فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین، آب‌های زیادی خورده (آب‌های زیادی وارد زمین شده است)، یعنی مردم در آن سال در سلامتی و عافیت هستند، همانطور که در قرآن کریم آمده: فرمان الهی رسید که ای زمین، آبت را (که بیرون داده‌ای) فرو ببر، و ای آسمان (تو نیز از باریدن) باز ایست، و آب فرو رفت (سوره‌ی هود، آیه‌ی 44).

اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد، یعنی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم (سوره‌ی عبس، آیه‌ی 25).

 

آبیاری (باغ، کشتزار و کشاورزی)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از جوی آب و رود، آبیاری می‌کنی، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد.

 

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یعنی از آن شخص به تو خیر و فایده می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر آبش تیره بود تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که به طور ناگهانی و بی‌خبر روی تو آب گرم ریخته‌اند، یعنی بیمار می‌شوی و یا دچار غم و اندوه شدیدی خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و … راه می‌روی، تعبیرش ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در خانه‌‌ی تو آب تیره و کدر جمع شده، یعنی در آن سال نعمت و فراوانی کم می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خانه‌ای که در آن آب ریخته شده است وارد شده‌ای، یعنی غمگین و آشفته می‌شوی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ، آب می‌بری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردی تو، آب صافی بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی درستکار و پرهیزکار می‌شوی، ولی اگر تیره بود، یعنی صاحب فرزندی نادرستکار و بدکردار می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از فرج تو، آب صافی بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزند درستکار و پرهیزکار می‌شوی، ولی اگر ببینی آب تیره‌ای بیرون آمده است، یعنی دارای فرزندی بدکردار خواهی شد.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *