تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیت و کمیتی است. بهترین نوع آب در خواب، آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی، روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده‌ی خواب را نشان می‌دهد و این بهتر می‌شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می‌داریم. آب راکد و تاریک، اندوه است و غصه، و آب لجن‌آلود، ابتلاست، ابتلا به امور دست‌وپاگیر که زحمت و گرفتاری به وجود می‌آورند و آرامش را از انسان می‌گیرند. موج، ستمی است که بر شما وارد می‌آید همراه با غصه و نگرانی، ولی چنانچه موجی برخاست و شما را از جای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می‌رسید. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی و عمر دراز است و این بهتر می‌شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی، روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می‌گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن، نشان قدرتی است که با آن روبرو می‌شوید و با آن رویارو قرار می‌گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه‌ور باشید با زورمندی دست و پنجه نرم می‌کنید که احتمالا زیانی به شما نمی‌رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می‌کند و می‌گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد: یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف، پول، مال و بهره است که از طریق نامشروع و نادرست نصیب شما می‌گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می‌آورید و بهره‌مند می‌شوید.

 

اگر بر زمین، آب ریخته شود و جمع شده باشد به طوری که بدون آلوده شدن پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید. اگر در حالت خواب، اکراه داشتید و نمی‌خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست‌وپاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می‌گیرد که در پایان، بی‌ضرر یا کم‌ضرر است . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه، آب می‌خورید، در جشنی عشرت‌آور و عیش‌آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می‌برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته‌ی آینده باشید. چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب، کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می‌دارید یا به یکی از بستگان بلافصل خود آسیب وارد می‌آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می‌شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه‌ی بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب، فتنه‌انگیزی است. سماور پر از آب جوش، همسر بدخلق و خشمگین است. کوزه یا سفال پر از آب، دوست مهربان است و این دوست می‌تواند یک زن باشد. اگر کوزه‌ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می‌کنید و نعمتی را از دست می‌دهید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می‌نوشد مجذوب کاری می‌شوید که فکر می‌کنید انجام آن به سود شما می‌تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل‌آلود و کثیف باشد زحمت است.

 

آب خوردن در خواب (خوردن آب چاه، جوی، دریا و رود)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقدار زیادی آب پاک و گوارا خورده‌ای، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود و زندگی و معیشت تو به خوبی می‌گذرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خانه‌ی تو خم پرآبی وجود دارد و تو هم از آن می‌خوری، یعنی مال و اموال بسیاری به دست می‌آوری و در راه خوب و نیک هزینه می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیاله، آب می‌خوری، یعنی با «کنیزکی» به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یعنی زن می‌گیری و مال و اموال به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مانند سگ، مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یعنی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری و فتنه می‌شوی، به طوری که مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک‌اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب شور خورده‌ای یعنی عمر تو کوتاه می‌شود و زندگی تو به خوبی نمی‌گذرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب حوض، تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

اگر ببینی که آب گرم می‌خوری، یعنی بیمار می‌شوی و رنج می‌کشی.

 

آب دادن یا سقائی و مشک آب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سقا، مرد دیندار و باایمان می‌باشد.

اگر در خواب ببینی سقائی می‌کنی و به مردم آب می‌دهی، تعبیرش این است که به مردم خوبی و نیکی می‌کنی. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر آب دادن به مردم، دین و دیانت و انجام کارهای پسندیده است. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی مجانی و رایگان به مردم آب می‌دهی، یعنی در دنیا و آخرت به مردم خیر و نیکی می‌کنی و جاهای خراب و ویران را آباد خواهی کرد. جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی سقا هستی و بدون طمع سقائی می‌کنی، یـعـنـی مشغول امور آخرت می‌شوی، ولی اگر ببینی مشک تو پر از آب می‌باشد و به کسی نمی‌دهی، یعنی مال و اموال جمع می‌کنی ولی از آن خیری نمی‌بینی.

 

فرو رفتن در آب (غرق شدن، شنا و غواصی در رود و دریا)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یعنی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند (مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید). اگر ببینی با لباس و بدنی پوشیده وارد آب صاف و شفافی شده‌ای، تعبیرش قوت دین و ایمان و توکل بر خداوند متعال و همچنین استقامت در کارها می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که در آب افتاده‌ای، یعنی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب تو را فرو برده و دوباره بالا آورده است، یعنی کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرو رفتن در آب عبارتند از: یقین، قوت، کار سخت و دشوار، دوستی و همنشینی، کار کردن برای رئیس شهر.

 

جاری شدن آب (خواب باران و سیل)

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال، فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بیداری، فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین، آب‌های زیادی خورده (آب‌های زیادی وارد زمین شده است)، یعنی مردم در آن سال در سلامتی و عافیت هستند، همانطور که در قرآن کریم آمده: فرمان الهی رسید که ای زمین، آبت را (که بیرون داده‌ای) فرو ببر، و ای آسمان (تو نیز از باریدن) باز ایست، و آب فرو رفت (سوره‌ی هود، آیه‌ی 44).

اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد، یعنی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم (سوره‌ی عبس، آیه‌ی 25).

 

آبیاری (باغ، کشتزار و کشاورزی)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از جوی آب و رود، آبیاری می‌کنی، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد.

 

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یعنی از آن شخص به تو خیر و فایده می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر آبش تیره بود تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که به طور ناگهانی و بی‌خبر روی تو آب گرم ریخته‌اند، یعنی بیمار می‌شوی و یا دچار غم و اندوه شدیدی خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و … راه می‌روی، تعبیرش ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در خانه‌‌ی تو آب تیره و کدر جمع شده، یعنی در آن سال نعمت و فراوانی کم می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خانه‌ای که در آن آب ریخته شده است وارد شده‌ای، یعنی غمگین و آشفته می‌شوی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ، آب می‌بری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردی تو، آب صافی بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی درستکار و پرهیزکار می‌شوی، ولی اگر تیره بود، یعنی صاحب فرزندی نادرستکار و بدکردار می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از فرج تو، آب صافی بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزند درستکار و پرهیزکار می‌شوی، ولی اگر ببینی آب تیره‌ای بیرون آمده است، یعنی دارای فرزندی بدکردار خواهی شد.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *