تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج چیست؟
اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانه از دست دادن ثروت است.

تعبیر خواب تاج از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن تاج در خواب ، نشانه تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است. اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانه از دست دادن ثروت است.

اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می کند، علامت ارزشمند بودن تفکر شماست.

اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که با شما گفتگو می کند، نشانه علاقه شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است.

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب تاج طلایى دیدید، نشانه‏ ى آن است که دچار خودخواهى شده ‏اید.

دیدن تاج نقره‏اى در خواب، به معناى آن است که به زودى هدیه ‏اى به دستتان مى‏رسد.

اگر در خواب ببینید که روى سر کسى تاج مى ‏گذارید، به معناى آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید.

تعبیر خواب تاج از دیدگاه لوک اویتنهاو

تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا.

تعبیر خواب تاج در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک تاج : خوشبختی.

یک تاج از گلهای بسیار زیبا : امیدهای بزرگ شما برآورده خواهند شد.

یک تاج فلزی : در عذاب خواهید افتاد.

یک تاج از جنس فلز روی : ۱- به سختی بیمار خواهید شد .۲- ضرر مالی

یک تاج از جنس کاغذ : اشخاص بانفوذ شما را حمایت خواهند کرد.

بر سر شما تاج می گذارند : از یک رفاقت بزرگ لذت خواهید برد .

شما تاجی را روی سر یکنفر می گذارید : پیشرفت و ترقی بزرگ در زندگی.

شما یک تاج از جنس طلا بر سر می گذارید : اشخاص مهم شما را حمایت می کنند.

یک تاج از آهن بر سر دارید :در معاملات و قراردادها بسیار محتاط باشید.

یک تاج بر سر دارید که رویش صلیب است : مرگ یکنفر به سود شما خواهد بود.

تعبیر خواب تاج به روایت محمد بن سیرین

تعبیر تاج برای «پادشاه» حکومت و برای زن‌ها، شوهر و برای مردم عادی خوبی حال و روز می‌باشد.

اگر ببینی روی سرت تاجی از طلای «جواهرنشان» قرار دارد، یـعـنـی قدر و منزلت و بزرگی بسیار بدست می‌آوری، ولی در دینداری و شریعت ضعیف خواهی بود.

اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی با مردی که صاحب جاه و مقام و بزرگی در دنیا است ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب تاج به روایت امام جعفر صادق(ع)

اگر زنی که شوهر ندارد، در خواب ببیند که روی سرش تاج قرار دارد، یـعـنـی ازدواج می‌کند ولی اگر شوهر داشته باشد یـعـنـی بزرگ و رئیس و سرور زن‌ها خواهد شد.

اگر ببینی تاجی جواهرنشان را بر سر پادشاه گذاشته‌ای، یـعـنـی جزء نزدیکان پادشاه می‌شوی و به جاه و مقام و احترام می‌رسی.

اگر زنی در خواب ببیند که تاج روی سرش را گرفتند، یـعـنـی شوهرش زن دیگری می‌گیرد یا اینکه او را طلاق می‌دهد.

تعبیر خواب تاج به روایت خالد بن محد العنبری

دیدن تاج در خواب، به قرآن، علم و ملک دلالت دارد.

اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، شوهر میکند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می آورد.

تعبیر خواب تاج به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پادشاه روی سر تو تاج گذاشته است، یـعـنـی پادشاه تو را کامروا می‌کند.

اگر ببینی پادشاه تاج به تو داد و تو هم آن را روی سر خودت قرار دادی، یـعـنـی با زن زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی و باعث کامیابی تو می‌شود.

اگر ببینی تاج از روی سر تو افتاد و شکست، یـعـنـی زن یا یکی از اعضای خانوادۀ تو از دنیا خواهد رفت، و یا زن را طلاق می‌دهی.

اگر ببینی تاج را از روی سر تو برداشته‌اند، تعبیرش این است که زن از تو طلاق می‌گیرد.

تعبیر خواب تاج به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار.

اگر زني در خواب ببيند که تاج يا نيم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر مي کند و او شوهري است ايده آل.

اگر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد که متعلق به خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد.

اگر مردي ببيند که تاج بر سر نهاده وضع مادي و معنوي او خوب مي شود تا جايي که بين همگان امتياز مي يابد.

اگر جواني اين خواب را ببيند شغلي پيدا مي کند و به مقصود مي رسد.

اگر در خواب ديديد که کسي بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتي بزرگ در حق شما انجام مي دهد و چنانچه شما بر سر ديگري تاج گذاشتيد اين خدمت بزرگ از جانب شما انجام مي گيرد.

اگر مردي ببيند که تاج داشت و برداشت و بر زمين نهاد يا بيکار مي شود و يا همسرش را طلاق مي دهد.

اگر زني اين خواب را ببيند با شوهرش اختلاف پيدا مي کند و احتمالا از او جدا مي شود.

اگر دختر و پسري جوان ببينند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسي را از دست مي دهند.

تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بيشتر است و موقعيتي بهتر نصيب بيننده خواب مي گردد.

در پايان اگر زني بر سر زن ديگر تاج نهاد هووي او مي شود.

تعبیر خواب تاج  به روایت یوسف نبی

دیدن تاج مملکت بود.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *