تعبیر خواب تاریکی و روشنایی

تعبیر خواب تاریکی و روشنایی چیست؟ خواب تاریکی یکی از خواب های معمول است. اگر شما هم تاریکی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تاریکی می گردید.

تعبیر خواب تاریکی

دیدن تاریکی در خواب، غفلت و کجروی در راه دین و دیانت است و اگر شخصی خود را در تاریکی مطلق دید، در جهالت و ظلمت و بی دینی گرفتار آمده، مگر اینکه با توبه، هدایت یابد.

بنا به تعبیری دیگر، اگر در خواب دیدیم که از جابی روشن به محل تاریک رسیدیم، در کارهایمان با ابهام رو به رو شده و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم؛ ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم، قبول شدن توبه و یا هدایت به سوی اعمال درست است و وضع شما بهبود کلی می یابد.

اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فرا گرفت و همه جا را تاریک کرد، غم و غصه ای عمومی پیش می آید. اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید، گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد.

تعبیر خواب تاریکی

اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید، آوای شیطان است. اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنایی را از دور تشخیص می دادید، امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید.

تعبیر خواب روشنایی

دیدن روشنایی در خواب، هدایت به راه راست و رهایی از اندوه است. اگر کسی ببیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد، دلیل است که کسی راه علم و دین به او بیاموزد یا از غم فرج یابد. دیدن تاریکی در خواب، نشانه غم و یا بی دینی است.

خواب تاریکی یکی از خواب های معمول است. اگر شما هم تاریکی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تاریکی می گردید.

تعبیر خواب تاریکی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب تاریکی ، پنج چیز است.

کفر – تحیر و سرگردانی – فروبستن کارها – بدعت – در ضلالت و گمراهی افتادن

تعبیر خواب تاریکی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب تبدیل شدن تاریکی به روشنی ، توبه است.

آمدن از تاریکی به روشنایی ، رهایی یافتن از غم و شادی است.

تعبیر خواب تاریکی ، غم و اندوه است.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *