تعبیر خواب تب کردن

تعبیر خواب تب کردن چیست؟
 اگر كسي به خواب ديد او را تب پيوسته بود، چنانكه زماني او را رها نمي كرد، دليل كه پيوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه بايد كرد تا از عقوبت نجات يابد.

تعبیر خواب تب

اگر کسی در خواب ببیند تب دارد و تب او رو به فزونی است، تعبیر آن است که در انجام فساد و گناه اقدام کرده و به راه راست نمی آید یا این که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می شود. اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما بیمارداری می کنیم، کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي به خواب ديد او را تب پيوسته بود، چنانكه زماني او را رها نمي كرد، دليل كه پيوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه بايد كرد تا از عقوبت نجات يابد.

تعبیر خواب تب کردن

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر كسي بيند تبش دراز است، دليل كه تنش درست و عمرش دراز است. اگر بيند وي را تب اندك است، تاويلش به خلاف اين است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

در خوابهاي ما ديدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثي که به نحوي مي توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبي ها و چه بدي ها. چنانچه در خواب ببينيم که تب داريم نشان آنست که از بروز حادثه اي نه خيلي بزرگ و مهم بيمناک مي شويم و چنانچه تب ما در خواب شديد بود گوياي اهميتي است که حادثه دارد و اتفاق مي افتد و نگراني شديد ايجاد مي کند. اگر در خواب ببينيم که تب  داريم و احساس کنيم که تب ما مزمن شده است خواب مي گويد ريشه نگراني عميق است و بايد آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتي هم در آينده ادامه خواهد يافت نه به قدر گذشته.

اگر در خواب ببينيم که ديگري تب دارد و ما تيمار و بيمار داري مي کنيم کسي موجب بروز حادثه اي مي شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخي از معبران نوشته اند تب در خواب گناهاني است که مرتکب شده ايم و مي شويم و چنانچه کسي ببيند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول مي باشد. ابن سيرين نوشته اگر کسي در خواب ببيند تب دارد و تب او پيوسته است و قطع نمي شود نشان آنست که پيوسته به ارتکاب گناه مشغول است.

تعبیر خواب تب کردن از دیدگاه اسلامی

تعبیر خواب تب کردن در دیدگاه اسلامی به معنای پرداخت بدهی یا دینی که به گردن داریم است. چرا که تب در بیداری نیز تاوان گناهانمان است! همچنین تعبیر خواب تب کردن در رویا می تواند تهدید یا خطر نیز تلقی شود. اگر شما در رویای خود شخص آشنایی را ببینید که دچار تب شدیدی است، به احتمال زیاد آن فرد وارد کسب و کاری می شود که در آن تعهدات مذهبی خود را زیر پا خواهد گذاشت.

تب در خواب به معنای پوشیدن لباس شخصی مورد احترام نیز می باشد. تب در برخی از منابع اسلامی به خبر یا هشداری از طرف فرشته مرگ نیز تشبیه شده است. در این خواب به فرد یادآور می شود که تا وقتی که فرصت دارد توبه کرده و برای گناهان خود از خداوند طلب بخشش کند. در واقع او زمان بسیار کمی تا مرگ فاصله دارد. ترس از تب در خواب به معنای غفلت و نادیده گرفتن وظایف دینی است.

در مجموع دارندگان این دیدگاه، تعبیر خواب تب کردن را بیشتر به فرصت آمرزش گناهان و پاک شدن از آن تشبیه می کنند. البته دیدگاه مسیحیان نیز چندان متفاوت نیست؛ به این منظور که آن ها نیز تعبیر خواب تب کردن را به یک زندگی گناه آلود مرتبط می دانند.

تعبیر خواب تب کردن در دیدگاه غربی

تعبیر خواب تب کردن از دیدگاه معبرین غربی بیشتر شامل سه مورد زیر می شود:

1- بیماری های احتمالی

2- افزایش احساساتی مانند خشم، از دست دادن کنترل، خستگی.

3- نگرانی اما از نوع کوچک که بعد ها برطرف خواهند شد.

تعبیر خواب تب کردن در سایر منابع

تعبیر خواب تب کردن برای خود بیننده این هشدار را می دهد که در بیداری انرژی خود را از دست می دهد. در واقع شاید شما در حال انجام دادن چندین کار به طور همزمان هستید بنابراین با ناکامی های احتمالی روبرو شده و عصبی هستید اما متوجه نیستید که با این کار چیز مهمتری به نام روحیه سالم را از دست می دهید. بنابراین شما نیاز دارید که سریعا اولویت های خود را مشخص کرده و انرژی خود را در انجام آن ها تقسیم نمایید. نقشه راهی ترسیم کرده و آن را صحیح ادامه دهید. به شما پیشنهاد می کنیم بعد از دیدن تب در رویا، این توصیه ها را دنبال کنید چرا که در غیر اینصورت با مشکلات جدی مواجه خواهید شد.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *