تعبیر خواب تخم پرنده و تخم مرغ

دیدن تخم پرنده در خواب چه معنایی دارد؟ تعبیر خواب تخم پرنده چیست؟
اگر خوابی دیدید که در آن درون جنگل تخم مرغی پیدا می‌کنید، پس ارثیه یا نوعی ثروت مالی به شما خواهد رسید که شما را از شر تمام بدهکاری‌های‌تان خلاص خواهد کرد. این احتمالا زمان مناسبی برای شرکت در یک لاتاری نیز هست.

تعبير خواب تخم پرنده به روايت محمد بن سیرین

تخم مرغان درخواب قوت بود.

تعبير خواب تخم پرنده به روايت حضرت دانیال

 تخم مرغ در خواب کنیزک است.

اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.

اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.

اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.

اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.

اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.

اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.

اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

تعبیر خواب تخم پرنده

 تعبير خواب تخم پرنده به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.

اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.

اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.

اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.

اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.

اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،

اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.

اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

 تعبير خواب تخم پرنده به روايت امام جعفر صادق(ع)

تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است :

۱. به مراد رسیدن.

۲. زن گرفتن.

۳. کنیز.

۴. فرزند دار شدن.

تعبير خواب تخم پرنده به روايت لوک اویتنهاو

 تخم مرغ

گرفتن آن: سود

پختن آن: بدگویی

خریدن آن: ضرری به شما خواهد رسید

تخم پرندگان دیگر: آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی

دیدن آن: دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن: شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده: موانع

شکستن یا له کردن آن: ناراحتی، نارضایتی

تعبیر خواب تخم مرغ پخته

لوک اویتنهاو می‌گوید: پختن تخم مرغ: بدگویی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد.

مطیعی تهرانی: هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می‌گیرد

لیلا برایت: دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

تعبیر خواب تخم مرغ گندیده

لوک اویتنهاو می‌گوید: تخم مرغ گندیده: موانع

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تخم مرغ گندیده در خواب، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است.

تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

این خواب حاکی از آن است که در ارتباط برقرار کردن با سایر افراد مشکل دارید. این ممکن است به خاطر شیوه‌ی رفتار شما باشد یا به خاطر چیزهایی که بدون فکر کردن به اطرافیان خود می‌گویید. این مشکلات به عدم توانایی شما برای فهماندن منظورتان به دیگران مربوط می‌شوند.

در نظر آن‌ها رفتار شما پرخاشگرانه و گستاخانه جلوه خواهد کرد حتی اگر واقعا قصد شما این نبوده باشد. حتما با آدم‌هایی که در زندگی برای‌تان اهمیت دارند و کسانی که در گذشته از شما حمایت کرده‌اند هر مشکلی دارید حل کنید چون قطعا دلتان نمی‌خواهد به خاطر یک سوء تفاهم آن‌ها را از دست بدهید.

تعبیر خواب پیدا کردن تخم مرغ در جنگل

اگر خوابی دیدید که در آن درون جنگل تخم مرغی پیدا می‌کنید، پس ارثیه یا نوعی ثروت مالی به شما خواهد رسید که شما را از شر تمام بدهکاری‌های‌تان خلاص خواهد کرد. این احتمالا زمان مناسبی برای شرکت در یک لاتاری نیز هست.

پول به دست آوردن در این دوره برای شما چندان کاری نخواهد داشت، پس حتما در این زمینه تمام تلاش‌تان را بکنید. این خواب همچنین می‌تواند به معاملات کسب و کاری مربوط باشد، پس حتما سعی کنید تمام پروژه‌های‌تان را در این دوره‌ی زمانی تمام کنید چون در این برهه موفقیت آمیز خواهند بود.

دیدن تخم مرغ در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب دیدن تخم مرغ در حالت کلی نشان دهنده‌ی شخصیت مثبت شما است. شما آدم خوبی برای همراهی هستید و همیشه و هر جا که می‌روید مردم از مصاحبت با شما لذت می‌برند. این هم شما را خوشحال می‌کند و هم دیگران را بنابراین فایده‌های دوطرفه‌ای برای هر دو شما خواهد داشت.

این خواب همچنین نشان می‌دهد که نسبت به جهان پیرامون خود آگاهی دارید. یک راه کاملا عمیق برای نحوه‌ی نگاه کردن به چیزها در شما وجود دارد و این شما را از باقی مردم جدا می‌کند.

درک شما از جهان پیرامون کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر با مشکلات زندگی کنار بیایید. زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می‌گذارم و جوجه بیرون می‌آید. ابن سیرین گفت: وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می‌رسانی.

تعبیر خواب خوردن تخم مرغ

خوردن تخم مرغ در خواب، علامت آن است که آشفتگی‌های غیر عادی در خانه شما را تهدید می‌کند.

دیدن تخم مرغ در لانه مرغ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می‌آورید. تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است. دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب، علامت انجام معاملات سودمند است.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *