تعبیر خواب جنگ و دشمنی

تعبیر خواب جنگ و دشمنی چیست؟
اگر کسی در خواب دید که با اطرافیان خود خصومت می کند، زیان خواهد دید.

تعبیر خواب دشمن

تعبیر دیدن دشمن درخواب، روبرو شدن با دوست است. اگر ببینید دشمنتان به سوی شما آمد، دوستی به سوی شما خواهد آمد و ترسی از دشمن در خواب احساس می کنید، شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید، در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد. اگر در دعوا با دشمن بر او پیروز شدید، در بیداری نیز بر دشمنتان پیروز خواهید شد و اگر مغلوب دشمن شدید، در بیداری به ناراحتی دچار می شوید که باید با صدقه رفع بلا کرد.

تعبیر خواب دشمنی (خصومت)

اگر کسی در خواب دید که با اطرافیان خود خصومت می کند، زیان خواهد دید. اگر ببیند که در صدد آزار رسانیدن به مردم دیار خود است، نشانه این است که در بیداری، شخصی بد طینت و بد کردار است و باید توبه کند تا خداوند او را ببخشد. اگر کسی ببیند که با ظالمی خصومت می کرد که دفع شر او کند، سود منفعت دنیا و آخرت به او خواهد رسید.

تعبیر خواب جنگ و دشمنی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود.

اول: بستگی کارها.

دوم: غم و اندوه.

سوم: زیان مالی.

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی دشمنی میکند، دوست آن شخص خواهد شد. دشمنی کردن با دشمنان خدا در خواب، نشانه ایمان، و دوستی با آنها در خواب، نشانه مخالفت با قرآن و سنت است.

تعبیر خواب دشمن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب فرار کردن از دست دشمن: اگر کسی ببیند از دست دشمنان خود در حال گریز می باشد به نشانه ی آن است که در مراحل زندگی خود موفقیت هایی را کسب میکند که اطرافیانش مخصوصا دوستان حسود و کینه توز مخالف آن هستند و سعی دارند تا جلوی راه شما سد شوند اما خوشبختانه هیچکدام از آن ها موفق نمی شوند.

در سرزمین رویاها آمده:

به یک دشمن برمی خورید : شانس بزرگ

بهمراهی شما کسی است که از او بدتان می آید : یک مصیبت در پیش است .

با یک دشمن حرف می زنید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

یک دشمن شما را می رباید : دوستان باعث پریشانی و خجالت شما خواهند شد .

با دشمنان می جنگید : دوستان به شما خیانت میکنند .

از یک دشمن متنفرید : پولتان را از دست می دهید.

یک دشمن را می کشید : شادی بزرگ و لذتهای فراوان

شما از دشمن قویتر هستید : در یک مرافعه یا معامله برنده می شوید .

تعبیر خواب دشمن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آشتی و دوست شدن با دشمن: برای دختران و زنان دیدن چنین رویایی سراسر خیر برکت و نعمت است.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *