تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب چیست؟ اگر جوراب خود را نشسته و بد بو ببینیم، متهم به فساد می شویم یا اگر متاهل هستیم، احتمال دارد همسرمان به ما خیانت کند.

تعبیر خواب جوراب

دیدن جوراب در خواب به انواع و رنگهای مختلف تعابیر مخصوص دارد. اگر ببینید جوراب نخی دارید، خدمتکاری اصیل می گیرید و اگر جوراب پشمی پوشیده باشید، با زنی زیبا ازدواج خواهید کرد. پوشیدن جوراب زرد، نشانه بیماری و جوراب قرمز برای مرد، نشانه داشتن همسری خوش مشرب است.

جوراب قرمز در خواب زنان، نشانه زیبایی و سلامت و دلربایی آنان است و جوراب سیاه برای زن و مرد نشانه غم و اندوه است.

اگر جوراب خود را نشسته و بد بو ببینیم، متهم به فساد می شویم یا اگر متاهل هستیم، احتمال دارد همسرمان به ما خیانت کند. اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما می گذرد، در امری مبالغه می کنیم و افراط ما زیان بخش است. اگر جوراب ما کوتاه بود، نشان دهنده قصور و کوتاهی ما در انجام وظایف محوله است.

تعبیر خواب جوراب سوراخ

سوراخ یا پاره بودن جوراب، هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است. اگر مردی در خواب دید که جوراب زنانه پوشیده، کاری می کند که در نظر مردم سبک می شود و اعتبار و شخصیت او متزلزل می گردد.

همین حالت است اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و بالاخره اگر در خواب ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم، رازی هست که در پنهان کردنش می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيم که جوراب به پا داريم امري است کاملا عادي و فقط وقتي اهميت پيدا مي کند که حالتي غير متعارف داشته باشد. جوراب در خواب هاي ما خدمتي است که انجام مي دهيم و کاري است که مي کنيم و طبعا انتظار پاداش و خير را داريم.

اگر ديديم جورابي بسيار بلند پوشيده ايم که حتي از زانوي ما مي گذرد خواب ما مي گويد که در روزهاي آينده در امري مبالغه مي کنيم و افراط ما زيان بخش است.

تعبیر خواب جوراب کوتاه

اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهي ما است در انجام وظايف محوله. در اين حالت خواب مي گويد که شکست مي خوريم. برخي از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو. اگر جورابي ببينيد که نو است و قبلا پوشيده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است.

اگر جورابي به پا داشتيد که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال ديگري است. سوراخ يا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروي بيننده خواب است.

باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولي پاي بدون جوراب باشيد خوب نيست و بايد مراقب سلامت خود باشيد. چنان چه در خواب ببينيد جوراب خود را بخشيده يا فروخته ايد بخشي از مال خود را از دست مي دهيد. يک لنگه جوراب به پا داشتن نگراني مالي است.

جوراب نو و تميز به پا داشتن خبر از اين است که به سفر مي رويد و حوادث خوبي برايتان اتفاق مي افتد. اگر جوراب ما در خواب سوراخ يا پاره بود از شکست خبر مي دهد و اگر کثيف بود از بيماري و گرفتاري. اگر جوراب ما رنگي زشت و ناپسند داشت کاري مي کنيم که مردم پشت سر ما بد مي گويند. اگر جوراب ما بوي بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر مي شوند.

اگر در خواب ديديم که جوراب زنانه پوشيده ايم کاري مي کنيم که در نظر مردم سبک مي شويم و اعتبار و شخصيت ما متزلزل مي گردد همين حالت است اگر در خواب ببينيم که جوراب پشت و رو پوشيده ايم و بالاخره اگر در خواب ببينيم که جورابي را لنگه به لنگه پوشيده ايم رازي هست که در پنهان کردنش مي کوشيم و سعي داريم کسي از آن مطلع نشود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، اگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود. اگر از پوست گوسفنداست، دلیل که خادم او از مردم عامه است. اگر از پوست اسب بود، دلیل که خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است. اگر بیند از پوست نخجیر است، خادم او از مردمی بیابانی است.

تعبیر خواب جوراب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جوراب پا مال مرد است.که حفظ کننده مال است.

اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح وثنایش گویند.

اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.

اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوة ندهد و مال او ضایع شود.

محمدبن سیرین گوید:

جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است.

اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است. اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوة مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *