تعبیر خواب دنبه یا پیه

تعبیر خواب دنبه یا پیه چیست؟ دیدن دنبه در خواب چه معنایی دارد؟
تاویل دیدن دنبه، پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با آرامش و بدون ناراحتی و نگرانی، مصرف شود. اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید، تعبیرش پول زیاد است.

تعبیر خواب دنبه(پیه)

اگر کسی در خواب دید مثل گوسفند دنبه دارد، به تعبیری، به فرزندی که رزق و روزی فراوان خواهد داشت، می رسد و یا اینکه خودش به مال و ثروت خواهد رسید. خوردن دنبه خام، داشتن مالی مشکوک است که در آن حلال و حرام مخلوط شده و خوردن دنبه پخته، خوراک آماده ای است که دشمن در صدد چپاول آن است.

تاویل دیدن دنبه، پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با آرامش و بدون ناراحتی و نگرانی، مصرف شود. اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید، تعبیرش پول زیاد است. اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید،پولی به مقدار کم است که به سهولت به دست می آید.اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت دارید پولی از طریق نا مشروع نصیب شما می شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.

تعبیر خواب دنبه یا پیه

تعبير خواب پی به روايت محمد بن سیرین

پی در خواب، جمع کننده حال و کار او است.

اگر به خواب بیند که پی بر اندام او خشک شد یا یکی است، دلیل که دوستی که جمع کننده کار وحال او بود، از او غائب شود، یا از دنیا رحلت کند.

اگر بیند پی ها بر تن او خشک شدند، دلیل که از دوستان مفارقت جوید.

تعبير خواب پی به روايت ابراهیم کرمانی

 پی های تن، دلیل بر خویشان و اهل بیت است.

اگر بیند پی های او درشت و قوی بودند، دلیل که خویشان و اهل بیت او بدحال و ضعیف شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

 دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد. اول: نعمت. دوم: مال و منفعت. سوم: گشایش کارهای بسته.

اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید. اگر بیند که پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد.

 اول: نعمت. دوم: مال و منفعت. سوم: گشایش کارهای بسته.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *