تعبیر خواب دیوانگی و جنون

تعبیر خواب دیوانگی و جنون چیست؟ دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگیوی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.

تعبیر خواب دیوانگی

اگر کسی در خواب خود را در حالت دیوانگی دید، مال حرامی را در راه فساد و تباهی خرج می کند و اطرافیانش او را مورد سرزنش قرار می دهند. ولی اگر خواب دید که خود را به دیوانگی مصلحتی زده، به مردم دیار خود و آشنایان نزدیک، مکر و حیله می کند تا ازاین راه نفعی عاید او شود ولی دستش رو خواهد شد و رازش فاش خواهد گردید.

تعبیر خواب دیوانگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان ها می افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

محمدبن سیرین گوید:

 دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگیوی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیوانگی : امور جهت مثبتی به خود خواهند گرفت.

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید، علامت آن است که مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبی به بار نمی آورد.

2ـ اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند، نشانه آن است که قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست، که بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی گوید:  هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *