تعبیر خواب زره یا جوشن

تعبیر خواب زره یا جوشن چیست؟
پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن . اگر بیند جوشن داشت ، دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان.

تعبیر خواب زره یا جوشن

تعبير خواب جوشن به روايت امام جعفر صادق

دیدن جوشن در خواب بر شش وجه است.

اول: بزرگی.

دوم: پناه.

سوم: قوت و نیرومندی.

چهارم: مال.

پنجم: زندگانی.

ششم: زیادتی در دین و افزایش دیانت.

جوشن در خواب، مونس و همدم افراد است.

محمدبن سیرین گوید :

پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن. اگر بیند جوشن داشت، دلیل که اهل بیت او ایمن شوند از دشمنان. اگر بیند جوشن پوشیده داشت، دلیل بود بر حصار تن او از شر دشمنان که بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با جوشن سلاح داشت، دلیل که از مکر منافق و شر عامه ایمن شود، و بعضی از معبران گویند : جوشن درخواب، زیادتی دین بود و هر که بیند جوشن در خواب پوشیده، در حفظ خدای عزوجل بود.

معبران در مورد این خواب گویند:

جوشن درخواب، زیادتی دین بود و هر که بیند جوشن در خواب پوشیده، در حفظ خدای عزوجل بود.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *