تعبیر خواب عروسک

دیدن عروسک در خواب

تعبیر خواب عروسک و بازی با عروسک

جناب منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: هوس‌های زودگذر آمیخته به سبک‌سری‌های ما، در خواب به شکل عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می‌یابند. عروسک، بی‌اعتقادی و سست‌رایی است و چنانچه ببینید در خواب، عروسکی دارید، گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه اراده.

اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک دیدید نشان آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود و چنانچه زن جوانی هستید صاحب فرزند می‌شوید یا ضمیر ناخودآگاهتان ضرورت وجود یک فرزند را تذکر می‌دهد.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن عروسک در خواب نشان از یک بازی بی‌معنی است. همچنین، خود عروسک بودن در خواب، نشان از پول بر باد دادن می‌باشد.

 

آنلی‌بیتون می‌گوید: دیدن عروسک در خواب، نشانه‌ی آن است که شادمانی در جمع خانواده‌ی شما راه خواهد یافت.

دیدن عروسک شکسته در خواب، نشانه‌ی آن است که مرگ، قلب شما را با درد و اندوه از هم می‌درد.

اگر خواب ببینید بچه‌ها با عروسک‌های خود بازی می‌کنند، علامت آن است که ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت.

 

آتیانوس می گوید: در دختران و پسران جوان، اشتیاق به ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی، به صورت اسباب بازی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می‌یابد.

 

معبرین خواب غربی نیز چنین بیان داشته‌اند: دیدن و یا بازی کردن با عروسک در خواب، بیانگر حضور فردی متقلب و دروغگو در زندگی واقعی شماست. دیدن عروسک در خواب نیز می‌تواند نشان از وسیله‌ای باشد برای انجام کارها و یا گفتن مطالبی که شما توانایی انجام و گفتن آن‌ها را ندارید.

 

تعبیر خواب هدیه دادن عروسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر عروسک به کسی می‌دهید خواب شما می‌گوید به نیرنگ و فریب متوسل می‌شوید و کاری می‌کنید که برای شما می‌تواند دل‌خوش کننده باشد اما برای دیگری بی‌محتوا و پوچ است.

آنلی‌بیتون می گوید: اگر خواب ببینید عروسک به کسی هدیه می‌دهید، نشانه‌ی آن است که آشنایان، شما را در اجتماع نادیده می‌انگارند.

 

تعبیر خواب عروسک زنده و سخنگو

معبرین غربی عقیده دارند که اگر در خواب دیدید عروسکی صحبت می‌کند و یا عروسک به صورت زنده در آمده است نشانه‌ی تمایل شما به تغییر در شخصیت و فرار از مشکلات حال حاضر و پاسخگویی‌هاست.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *