تعبیر خواب غارت و تاراج

تعبیر خواب غارت و تاراج چیست؟
اگر در خواب ببينيد کسي مال ديگري را غارت مي کند از نظر مالي دچار تشويش و اضطراب مي شويد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد کسي مال ديگري را غارت مي کند از نظر مالي دچار تشويش و اضطراب مي شويد.

اگر در خواب ببينيد که مال به خصوصي را از کسي غارت کردند در همان زمينه دچار تشويش مي شويد. اگر ديديد که مال شما را غارت کردند زيان مالي مي بينيد و متضرر مي گرديد. اگر تاجر هستيد بهتر است چندي معامله نکنيد و چنانچه حقوق بگير هستيد يا کسر حقوق مي گيريد يا مورد مواخذه واقع مي شويد که البته مورد دوم ضعيف است چون جنبه مالي دارد.

تاراج و غارت

اگر در خواب ديديد که شما مال کسي را غارت کرديد به حقوق ديگران تجاوز و تعدي مي کنيد يا حد خويش را رعايت نمي نماييد که ضمير شما در خواب از هر دوي اين حوادث يکسان خبر مي دهد.

تعبیر خواب غارت از نظر معبران

تعبیرگری می‌گوید:

اگر خواب ببینی مال و اموال تو را غارت کرده‌اند، یـعـنـی به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی،

ابن سیرین نیز درباره تعبیر خواب غارت می‌گوید:

اگر ببینی مال و نعمت کسی را غارت کرده‌اند، یـعـنـی به اندازه مقداری که غارت شده است , به آن شخص غم و اندوه و ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب غارت به روایت جابرمغربی

اگر در خواب بیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، به این معنا است که کافران را مصیبت رسد. اگر خواب بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.

تعبیر خواب غارت به روایت امام جعفر صادق

دیدن غارت به خواب بر چهار و جه است.

اول: جنگ کردن، دوم: زیان مال، سوم: غم و اندوه، چهارم: نرخهای ارزان.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *