تعبیر خواب قارچ یا سماروغ یا جوزبویا

تعبیر خواب قارچ یا سماروغ چیست؟ دیدن قارچ به خواب، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد.

محمدبن سیرین گوید :

دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. اگر بیند جوز هندی بسیار داشت، چنانکه خورد و به مردم داد، دلیل که در علم و حکمت یگانه شود. اگر نخورد و به کسی نداد، دلیل که او را از علم منفعت نباشد و بعضی گویند که خوردن جوزبویا، دلیل بر تعلیم علم نجوم بود.

تعبیر خواب قارچ یا سماروغ

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر سماروغ پربرگ بیند، دلیل که او پسری آید. اگر سماروغ کوچک بیند ، دلیل است او را دختری آید.

اگر کسی بیند سماروغ می خورد ، دلیل که مال را به دست عیال خود هزینه کند.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *