تعبیر خواب مرکب یا جوهر

تعبیر خواب مرکب یا جوهر چیست؟ اگر ببیند مرکب بر لباس او ریخت، به او زیانی می رسد. اگر دبیر است زیان ندارد.

تعبیر خواب مُرَکَب

محمد ابن سیرین می گوید: مرکب در خواب، طلب کردن معیشت و یافتن مال است. اگر ببیند مرکب خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود و مرادش حاصل شود. اگر ببیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

اگر ببیند مرکب بر لباس او ریخت، به او زیانی می رسد. اگر دبیر است زیان ندارد. اگر ببیند با مرکب چیزی از قرآن یا از نام خدای تعالی نوشت، دلیل بر خیر و صلاح او کند. اگر به خلاف این باشد، دلیل بر شر و فساد است.

تعبیر خواب جوهر

محمدبن سیرین گوید:

مرکب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است.

اگر بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود. اگر بیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند مرکب بر جامه او ریخت، دلیل که او را زیانی رسد. اگر دبیر است زیان ندارد. اگر بیند با مرکب چیزی نوشت از قرآن یا از نام خدای تعالی دلیل بر خیر و صلاح او کند. اگر به خلاف این بود، دلیل بر شر و فساد کند.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *