تعبیر خواب نارگیل یا جوزهندی

تعبیر خواب نارگیل یا جوزهندی چیست؟ دیدن نارگیل در خواب، اخطار به شماست، چرا که دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می‌پرورند.

تعبیر خواب نارگیل

دیدن نارگیل در خواب، نشانه نعمت است. اگر ببینید روغن نارگیل دارید، ثروت چرب و نرمی به شما خواهد رسید. شیر نارگیل، کامروایی و رسیدن به ثروت است. نارگیل پوست کنده، نعمت و نارگیل در پوست، نشانه نعمت و ثروتی است که به دست آوردن آن به سختی ممکن می شود.

تعبیر خواب نارگیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد. نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان دهنده این که دارنده اش در خواب به سفری دور می رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد. نوشته اند تعداد زیاد نارگیل مال التجاره است که فرضا کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد.

نارگیل پوست کنده نعمت و برکت است به خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است. شیر نارگیل نوش است و کامروایی و استغنای مالی. روی هم رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است. اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن نارگیل در خواب، اخطار به شماست، چرا که دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می‌پرورند.

دیدن درختان خشک نارگیل، علامت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یکی از نزدیکان.

اگر در خواب نارگیل ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید. اگر در خواب درخت نارگیل خشکیده‌ای ببینید، یعنی دچار شکست و ناامیدی خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن نارگیل در خواب پاداش‌های غیر منتظره‌ای را پیش بینی می‌کند.

اگر ببینی نارگیل داری، از شخصی منجم حرف و سخنی می‌شنوی.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن نارگیل در خواب، اخطار به شماست، چرا که دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می‌پرورند.

دیدن درختان خشک نارگیل، علامت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یکی از نزدیکان.

اگر در خواب نارگیل ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید. اگر در خواب درخت نارگیل خشکیده‌ای ببینید، یعنی دچار شکست و ناامیدی خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگوست.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *