تعبیر خواب کاشتن تخم و دانه

تعبیر خواب کاشتن تخم و دانه چیست؟ دیدن تخم و دانه در خواب چه معنایی دارد؟
کاشتن انواع بذر در خواب، تعابیر خاص خود را دارد. اگر کسی در خواب گندم و جو می کاشت و محصول سلامت برداشت کرد، به نفع و سود خواهد رسید و اگر عدس و ماش و امثال اینها را کاشته سود آنها کمتر خواهد بود. اگر در حال برداشت محصول بدست آمده بود، سود و منفعتی به زودی خواهد یافت.

تعبیر خواب تخم کاشتن

کاشتن انواع بذر در خواب، تعابیر خاص خود را دارد. اگر کسی در خواب گندم و جو می کاشت و محصول سلامت برداشت کرد، به نفع و سود خواهد رسید و اگر عدس و ماش و امثال اینها را کاشته سود آنها کمتر خواهد بود. اگر در حال برداشت محصول بدست آمده بود، سود و منفعتی به زودی خواهد یافت.

اگر در هر یک از این محصولات، آفتی مشاهده کرد، از آن محصول زیان خواهد دید و به تعبیر دیگر، کاشتن هرگونه بذری، انجام عمل خیر و نیکو خواهد بود.

تعبیر خواب دانه کاشتن

تعبیر خواب تخم کاشتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است.

اول: جاه ومقام و بزرگی.

دوم: فساد.

سوم: مال حرام.

چهارم: نفع وسود در بازرگانی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد، دلیل که شرف و بزرگی یابد.

اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد، دلیلش از این نیکوتر است.

اگر بیند از آن چه کِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست، دلیل بر غم و اندوه کند.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر در زمین خویش تخم همی کاشت، دلیل که زنی خواهد و کارش ساخته شود.

اگر زمین کِشته خویش ناکِشته بیند، دلیل که او را با کسی خصومت افتد.

اگر بیند که به جائی مجهول تخم همی کاشت و برآمد، دلیل که غزا کند و غزا بر وی آسان گردد و خیرها کند.

اگر بیند در زمین خویش کشت می کرد، دلیل که او را مال و نعمت حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد، دلیل که نعمت فراوان یابد.

اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد، دلیل غم و اندوه است.

تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد.

اگر بیند گندم همی کاشت، دلیل که او خیر و نیکوئی رسد.

اگر بیند جو همی کاشت، دلیل که او را مال جمع شود.

تعبیر خواب بذر

کاشتن انواع بذر در خواب، تعابیر خاص خود را دارد.

    اگر کسی در خواب گندم و جو می کاشت و محصول سلامت برداشت کرد، به نفع و سود خواهد رسید

    اگر عدس و ماش و امثال اینها را کاشته سود آنها کمتر خواهد بود.

    اگر در حال برداشت محصول بدست آمده بود، سود و منفعتی به زودی خواهد یافت.

    اگر در هر یک از این محصولات، آفتی مشاهده کرد، از آن محصول زیان خواهد دید و به تعبیر دیگر، کاشتن هرگونه بذری، انجام عمل خیر و نیکو خواهد بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بذر یا تخم هر چیزی در خواب، بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بذر در خواب ، نشانه سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد.

تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کاشتن دانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی میکارد، همسرش حامله میشود. سوختن کشت یا مزرعه، بر گرسنگی و قحطی دلالت دارد.

تعبیر خواب بذر قوطنا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

که دیدن بذر قطونا درخواب، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بود.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *