تعبیر خواب قارچ یا سماروغ یا جوزبویا

تعبیر خواب قارچ یا سماروغ چیست؟ دیدن قارچ به خواب، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت. اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد.