تعبیر خواب آبدستان (آفتابه)

آبدستان چیست؟ آبدستان آفتابه‌ای است که برای شستن دست و صورت به کار می‌رود، و نه آفتابه توالت. شاید امروزه بتوان تعبیرهای زیر را در مورد شیر دستشویی و… نیز به کار برد، زیرا وسایلی هستند که با آنها دست و صورت شسته می‌شود. به روایت امام صادق (ع) ديدن آفتابه يا آبدستان در خواب […]