تعبیر خواب بدن و جسم و اعضای بدن

تعبیر خواب بدن و جسم و اعضای بدن چیست؟ اگر بدن کسی را لخت ببینید، برای او کسالت و اندوه حاصل می شود. اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و استخوانی داشته باشد، دچار تنگی معاش خواهد شد و چنانچه فربه و چاق باشد، وسعت رزق می یابد.