تعبیر خواب شلاق(تازیانه)

تعبیر خواب شلاق چیست؟ تازیانه زدن در خواب چه معنایی دارد؟ اگر کسی دید که کسی را به تازیانه بزد، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن کسب و کسب او فایده بدو نرسد. اگر بیند تازیانه از دست بینداخت، دلیل که آن کاری که در دست دارد بیندازد. اگر کسی دید کسی را به تازیانه بزد و خون ازتن وی روان شد، دلیل که سخن های ناخوش شنود.