تعبیر خواب تخت خواب و نشیمن‌گاه

تعبیر خواب تخت خواب چیست؟ دیدن تخت در خواب چه معنایی دارد؟
چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می‌گوید که همسرش تعادل ندارد. این عدم تعادل می‌تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می‌نهد.