تعبیر خواب قسمت کردن یا تقسیم کردن

تعبیر خواب قسمت کردن یا تقسیم کردن چیست؟
اگر ببینی در بین مردم به راستی و انصاف قسمت می‌کنی، یـعـنـی با مردم به انصاف و عدالت رفتار می‌کنی .