تعبیر خواب تکه تکه شدن بدن

تعبیر خواب تکه تکه شن بدن چیست؟
اگر ببینید که گوشت بدن خود را می‌برید نفعی عاید شما می‌شود و چنانچه دیگری گوشت شما را می‌برد از شما به او سودی می‌رسد که خودتان راضی نیستید.