دیدن عروسک در خواب

تعبیر خواب عروسک

تعبیر خواب عروسک و بازی با عروسک جناب منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: هوس‌های زودگذر آمیخته به سبک‌سری‌های ما، در خواب به شکل عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می‌یابند. عروسک، بی‌اعتقادی و سست‌رایی است و چنانچه ببینید در خواب، عروسکی دارید، گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار […]