تعبیر خواب کاشتن تخم و دانه

تعبیر خواب کاشتن تخم و دانه چیست؟ دیدن تخم و دانه در خواب چه معنایی دارد؟
کاشتن انواع بذر در خواب، تعابیر خاص خود را دارد. اگر کسی در خواب گندم و جو می کاشت و محصول سلامت برداشت کرد، به نفع و سود خواهد رسید و اگر عدس و ماش و امثال اینها را کاشته سود آنها کمتر خواهد بود. اگر در حال برداشت محصول بدست آمده بود، سود و منفعتی به زودی خواهد یافت.